လားရှိုးခရိုင်

လားရှိုးခရိုင်
သိန္နီ 47
လားရှိုး 54
မိုင်းရယ် 2
တန့်ယန်း 74