ဝကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း

ဝကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း
ဟိုပန် 1
မက်မန်း 2
မိုင်းမော 0
နားဖန့် 1
ပန်ဆန်း 2
ပန်ဝိုငး် 1