ပန်ဝိုင်

ပန်ဝိုင် in ပန်ဝိုငး်.

ပန်ဝိုင်

landuse
Secondary road