သံလွင်မြစ

သံလွင်မြစ in မက်မန်း.

သံလွင်မြစ

waterway
river