ပန်ဝိုင်

ပန်ဝိုင် in ဟိုပန်ခရိုင်.

ပန်ဝိုင်

landuse
Secondary road