ၼွင်ၶမ်း

ၼွင်ၶမ်း in ကျိုင်းတုံမြို့နယ်.

ၼွင်ၶမ်း

natural
water