Tỉnh Hà Giang

Tỉnh Hà Giang
Thành phố Hà Giang 28
Vị Xuyên 7
Bắc Quang 3
Quang Bình 2
Xín Mần 1
Hoàng Su Phì 2
Huyện Quản Bạ 8
Huyện Yên Minh 14
Đồng Văn 8
Bắc Mê 3
Mèo Vạc 9