Tỉnh Quảng Ninh

Tỉnh Quảng Ninh

Cô Tô
Tỉnh Quảng Ninh
Uông Bí 91
Hoành Bồ 31
Móng Cái 171
Huyện Hải Hà 30
Bình Liêu 16
Tiên Yên 22
Đầm Hà 15
Đông Triều 43
Quảng Yên 56
Thành phố Hạ Long
Mon Bay 5
Ba Chẽ 23
Cẩm Phả 200
Cô Tô 0
Vân Đồn 38