པདྨ་དགའ་ཚལ་རྫོང་ཁག་

པདྨ་དགའ་ཚལ་རྫོང་ཁག་
Norboogang Gewog
Norboogang_Rinchhenzor Chiwogs 0
Nyingshingborang Chiwogs 0
Tshaelshingzor Chiwogs 0
Maenchhu_Nganglam Chiwogs 0
Gashari Chiwogs 0
Dechhenling Gewog
Bidoongri_Yangmalashing Chiwogs 0
Goishing_Ridzommo Chiwogs 0
Dechhenling_Goenpawoong Chiwogs 0
Namdagling Chiwogs 0
Doongphu_Shingchongri Chiwogs 0
Doongchhilo_Kholomri Chiwogs 0
Chhoekhorling Gewog
Dizama_Shoguri Chiwogs 0
Arden Chiwogs 0
Chhoekhorling_Gazawong Chiwogs 0
Yargyewoong Chiwogs 0
Kerong Chiwogs 0
Khar Gewog
Khengzor_Labar Chiwogs 0
Nagtseri_Shemshem_Tsebar Chiwogs 0
Shinang-ri Chiwogs 0
Khar_Yagyur Chiwogs 0
Bongmaan Chiwogs 0
Nanong Gewog
Terphu_Woongchhiloo Chiwogs 0
Tokarey Chiwogs 0
Nanong Chiwogs 0
Gashigkhar_Tshatshi Chiwogs 0
Raling Chiwogs 0
Zobel Gewog
Chhoongkhar_Pangthangdaza Chiwogs 0
Ngangmalang_Zorjoog Chiwogs 0
Zobel Chiwogs 0
Raysinang Chiwogs 0
Maan_Tshelinggor Chiwogs 0
Shumar Gewog
Chongmashing_Dagor Chiwogs 0
Goenpoong_Shali Chiwogs 0
Nangkor Chiwogs 0
Khothagpa_Yalang Chiwogs 0
Bartseri Chiwogs 0
Dungmaed Gewog
Bangyuel Chiwogs 0
Serduwa Chiwogs 0
La-Nyiri_Thrumchoong Chiwogs 0
Dungmaed_Zimzor Chiwogs 0
Woongborang Chiwogs 0
Chongshing Gewog
Chongshing_Jorphoong Chiwogs 0
Kamri_Yomzor Chiwogs 0
Maendi Chiwogs 0
Thongsa Chiwogs 0
Gooyoom_La-Nangzor Chiwogs 0
Chhimoong Gewog
Chhiphoong Chiwogs 0
Nyasikhar Chiwogs 0
Pangthang_Redingla Chiwogs 0
Loongkholom Chiwogs 0
Chhimoong Chiwogs 0
Yurung Gewog
Khangma Chiwogs 0
Bangdala Chiwogs 0
Wanglakho_Thoong-Go Chiwogs 0
Doongsingma_Thoongkhar Chiwogs 0
Khominang_Yangkhar Chiwogs 0