བུམ་ཐང་རྫོང་ཁག་

བུམ་ཐང་རྫོང་ཁག་
ས་འར། Chhoekhor Gewog
Nangsiphel_Zangling_ Zhabjethang Chiwogs 0
Dhur_ Lusibee Chiwogs 0
Kharsa_Thangbi Chiwogs 0
Pedtsheling_Tamzhing Chiwogs 0
Dawathang_Dorjibi_ Kashingtsawa Chiwogs 0
Tang Gewog
Tandingang Chiwogs 4
Kidzom_Nyimalung Chiwogs 6
Khangrab Chiwogs 3
Dazur Chiwogs 5
Bepzur_Kuenzangdrag Chiwogs 5
Chhumig Gewog
Choongphel Chiwogs 0
Zung-Ngae Chiwogs 0
Phurjoen Chiwogs 0
Domkhar Chiwogs 0
Gyaltsa Chiwogs 0
Shing-Nyer Chiwogs 2
Tangsibi Chiwogs 2
Ura-Dozhi Chiwogs 4
Shingkhar Chiwogs 3