Calle Pedro Alvarez

Calle Pedro Alvarez is a street with two lanes in Yacuíba.