Bourinots Lane

Bourinots Lane is a way with one lane in Main-à-Dieu.