Kelothvayal - kannadippara - Christian palli road

Kelothvayal - kannadippara - Christian palli road is a street in Chakkittapara.

Kelothvayal - kannadippara - Christian palli road

type of road
Driveway
Locality
Sankaravayal