Akshara Shilpam

Akshara Shilpam in Kerala.

Akshara Shilpam

Tourism
Artwork