Papansam-Karaiyar Reservoir

Papansam-Karaiyar Reservoir in Ambasamudram.

Papansam-Karaiyar Reservoir

landuse
reservoir