Naws Habullan Avenue 1st Street

The Naws Habullan Avenue 1st Street is an asphalted street in Ward 111.