Coastal Kenya

Coastal Kenya
Kilifi 290
Kwale 351
Lamu 105
Mombasa 539
Taita Taveta 281
Tana River 18