Coastal Kenya

Coastal Kenya
Kilifi 253
Kwale 347
Lamu 100
Mombasa 534
Taita Taveta 255
Tana River 13