Coastal Kenya

Coastal Kenya
Kilifi 270
Kwale 342
Lamu 102
Mombasa 535
Taita Taveta 273
Tana River 14