Kaptaroi Forest

Kaptaroi Forest in Nandi.

Kaptaroi Forest

natural
wood