Kosovë / Kosovo

Kosovë / Kosovo
Rajoni i Ferizajt (05) / Okrug Uroševac (05)
Komuna e Shtërpcës / Opština Štrpce
Fusha e Kosovës
Rajoni i Prizrenit (04) / Okrug Prizren (04)
Rrafshi i Dukagjinit
Rajoni i Gjakovës (07) / Okrug Đakovica (07)
Rajoni i Gjilanit (06) / Okrug Gnjilane (06)
Fusha e Kosovës
Rajoni i Pejës (03) / Okrug Peć (03)
Rrafshi i Dukagjinit
Rajoni i Mitrovicës (02) / Okrug Mitrovica (02)
Fusha e Kosovës
Rajoni i Prishtinës (01) / Okrug Priština (01)