An den Treppercher

An den Treppercher is a footway in Ettelbruck.

An den Treppercher

type of road
Walkway