Philippine Continental Shelf

Philippine Continental Shelf

Philippine Continental Shelf
Kalayaan 12
Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Trường Sa
Vạn Ninh 36
Ninh Hòa 29
Khánh Vĩnh 14
Khánh Sơn 10
Cam Ranh 79
Cam Lâm 34
Diên Khánh 16
Nha Trang 435