Philippine Continental Shelf

Philippine Continental Shelf

Philippine Continental Shelf
Kalayaan
Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Trường Sa
Vạn Ninh
Ninh Hòa
Khánh Vĩnh
Khánh Sơn
Cam Ranh
Cam Lâm
Diên Khánh
Nha Trang