Estrada Viqueque - Baucau

Estrada Viqueque - Baucau is a street in Baucau. In the area there is, inter alia, a school.

Estrada Viqueque - Baucau

type of road
Federal highway
Hospital
Centro de Saúde Venelale, Centro de Saúde Lore
Place
Alala, Bahamori, Luboria, Cairiri, Maucale, Uatubala, Uaitunau, Umatunau, Bado Ho'o, Bercoli, Betunau, Cumo-Oli, Daralata, Lacouma, Lia-Oli, Nunu Docu, Osso Gui-Gui, Uatoua, Vinilale, Caihurulale, Lia Bala, Caubai, Uaitoco, Uma-Anaico, Utu Assa, Gariuai, Uaimanuboe, Afacaimau, Afagua, Builai, Samalaculiba, Ledatame, Uaturau, Caihula, Neoho'o, Uaitoque, Uatubela Oli, Cailara, Ariana, Caimalaeho, Luha Oli, Ossogori, Uaibobo, Uailaha, Uaitalobu, Loidua, Uaimoribere, Quele Boro Uai, Uatolia, Uaito Bonu
Marketplace
Mercado Municipal de Venilale
School
Escola Do Reino De Venilale
town
Venilale