Harlem River Yard power station

Harlem River Yard power station in Bronx County.