Tỉnh Hà Giang

Tỉnh Hà Giang
Thành phố Hà Giang 24
Vị Xuyên 5
Bắc Quang 2
Quang Bình 2
Xín Mần 1
Hoàng Su Phì 1
Huyện Quản Bạ 8
Huyện Yên Minh 14
Đồng Văn 8
Bắc Mê 3
Mèo Vạc 8
x