Đắk Nông

Đắk Nông
Đắk R'Lấp
Đắk Ru
Kiến Đức 0
Quảng Tín 0
Kiến Thành 0
Đắk Sin 0
Nghĩa Thắng 0
Nhân Đạo 0
Nhân Cơ 0
Gia Nghĩa 69
Cư Jút 10
Đắk Mil 11
Krông Nô 26
Đắk Song
Đức An 0
Tuy Đức
Đắk Ngo 0
Quảng Trực 0
Đắk Glong 9