Đắk Nông

Đắk Nông
Đắk R'Lấp
Đắk Ru
Kiến Đức 0
Kiến Thành 0
Đắk Sin 0
Nghĩa Thắng 0
Nhân Đạo 0
Nhân Cơ 0
Gia Nghĩa 68
Cư Jút 14
Đắk Mil 11
Krông Nô 24
Đắk Song
Đức An 0
Tuy Đức
Quảng Tín 0
Đắk Ngo 0
Quảng Trực 0
Đắk Glong 13