Đắk Nông

Đắk Nông
Đắk R'Lấp
Đắk Ru
Kiến Đức 9
Kiến Thành 2
Đắk Sin 6
Nghĩa Thắng 3
Nhân Đạo 1
Nhân Cơ 8
Gia Nghĩa 68
Cư Jút 14
Đắk Mil 11
Krông Nô 24
Đắk Song
Đức An 0
Tuy Đức
Quảng Tín 8
Đắk Ngo 8
Quảng Trực 8
Đắk Glong 13