Phạm Văn Đồng

Phạm Văn Đồng is a street in Hoài Ân.