Kênh Cà Mau

Kênh Cà Mau in Đông Hải.

Kênh Cà Mau

waterway
River