Cao Bằng

Cao Bằng
Bảo Lâm 7
Bảo Lạc 9
Nguyên Bình 5
Thành phố Cao Bằng 19
Hà Quảng 8
Hòa An 5
Trùng Khánh 3
Quảng Hòa 4
Hạ Lang 3
Thạch An 1