Quốc Lộ 8A, Bắc Hồng

Quốc Lộ 8A, Bắc Hồng is a street in Hồng Lĩnh.

Quốc Lộ 8A, Bắc Hồng

type of road
Federal highway