Quảng Ngãi

Quảng Ngãi
Ba Tơ 5
Bình Sơn 12
Đức Phổ 22
Minh Long 1
Mộ Đức 6
Nghĩa Hành 3
Quảng Ngãi 122
Sơn Hà 2
Sơn Tây 0
Sơn Tịnh 6
Trà Bồng 1
Tư Nghĩa 8
Lý Sơn 29