Quảng Ngãi

Quảng Ngãi
Ba Tơ 4
Bình Sơn 12
Đức Phổ 21
Minh Long 1
Mộ Đức 7
Nghĩa Hành 2
Quảng Ngãi 120
Sơn Hà 2
Sơn Tây 0
Sơn Tịnh 7
Trà Bồng 1
Tư Nghĩa 9