Quảng Ngãi

Quảng Ngãi
Huyện Ba Tơ 14
Bình Sơn 5
Đức Phổ 17
Minh Long 23
Mộ Đức 4
Nghĩa Hành 2
Quảng Ngãi 86
Sơn Hà 15
Sơn Tây 11
Sơn Tịnh 26
Tây Trà 8
Trà Bồng 0
Tư Nghĩa 8
Lý Sơn 0