Dự án Nhà máy nhiệt điện (Ngưng dự án)

Dự án Nhà máy nhiệt điện (Ngưng dự án) in Lý Sơn.

Dự án Nhà máy nhiệt điện (Ngưng dự án)

landuse
industrial