Núi Giếng Tiền

Núi Giếng Tiền in Lý Sơn.

Núi Giếng Tiền

natural
wood