trường

trường is a building in Lý Sơn.

trường

building
Yes