Sơn La

Sơn La
Phù Yên 12
Sốp Cộp 7
Sông Mã 4
Thuận Châu 10
Thành phố Sơn La 0
Quỳnh Nhai 5
Mường La 2
Bắc Yên 7
Mộc Châu 17
Yên Châu 6
Mai Sơn 8
Vân Hồ
Vân Hồ 0