Quốc lộ 20

Quốc lộ 20 is a street in Huyện Thống Nhất.

Quốc lộ 20

type of road
Slip