Tỉnh Bắc Giang

Tỉnh Bắc Giang

Tỉnh Bắc Giang
Sơn Động 19
Lục Ngạn 19
Lục Nam 35
Yên Thế 8
Hiệp Hòa 39
Tân Yên 19
Lạng Giang 17
Bắc Giang 131
Việt Yên 21
Yên Dũng 21