Tỉnh Bắc Giang

Tỉnh Bắc Giang

Tỉnh Bắc Giang
Sơn Động 12
Lục Ngạn 18
Lục Nam 24
Yên Thế 7
Hiệp Hòa 35
Tân Yên 18
Lạng Giang 19
Bắc Giang 119
Việt Yên 16
Yên Dũng 20