Tỉnh Bắc Giang

Tỉnh Bắc Giang

Tỉnh Bắc Giang
Sơn Động 21
Lục Ngạn 10
Lục Nam 24
Yên Thế 8
Tân Yên 19
Lạng Giang 30
Bắc Giang 28
Việt Yên 11
Yên Dũng 21