Tỉnh Bắc Giang

Tỉnh Bắc Giang

Tỉnh Bắc Giang
Sơn Động 15
Lục Ngạn 11
Lục Nam 23
Yên Thế 9
Hiệp Hòa 19
Tân Yên 18
Lạng Giang 26
Bắc Giang 42
Việt Yên 15
Yên Dũng 12