Quốc lộ 3, TT Phủ Thông

Quốc lộ 3, TT Phủ Thông is a street in Bạch Thông.

Quốc lộ 3, TT Phủ Thông

type of road
Slip