Sông Cầu

Sông Cầu in Bạch Thông.

Sông Cầu

waterway
river
Village
Nà Chạp, Nà Thọi, Nà Leng