Đảo Đá Tây với âu tàu

Đảo Đá Tây với âu tàu in Thị trấn Trường Sa.

Đảo Đá Tây với âu tàu

natural
coastline