Cầu Chung Sứ

Cầu Chung Sứ is a street in Châu Thành.

Cầu Chung Sứ

type of road
Federal highway