Sông Cái Bé

Sông Cái Bé in Giồng Riềng.

Sông Cái Bé

waterway
river