Cống ngăn mặn

Cống ngăn mặn is a street in Huyện Kiên Lương.

Cống ngăn mặn

type of road
Country or state road