Đường Hồ Chí Minh

Đường Hồ Chí Minh is a street in Đăk Hà.

Đường Hồ Chí Minh

type of road
Federal highway