Tỉnh Quảng Trị

Tỉnh Quảng Trị
Cồn Cỏ 2
Huyện Hướng Hoá 78
Đakrông 8
Vĩnh Linh 24
Gio Linh 11
Thành phố Đông Hà 132
Cam Lộ 8
Thị xã Quảng Trị 41
Triệu Phong 21
Hải Lăng 26