Tỉnh Quảng Trị

Tỉnh Quảng Trị
Cồn Cỏ 2
Huyện Hướng Hoá 100
Đakrông 14
Vĩnh Linh 26
Gio Linh 19
Thành phố Đông Hà 219
Cam Lộ 10
Thị xã Quảng Trị
Xã Hải Lệ 0
Phường 1 0
Phường 3 0
Phường 2 0
Phường An Đôn 0
Triệu Phong 21
Hải Lăng 24