Tỉnh Quảng Trị

Tỉnh Quảng Trị
Cồn Cỏ 2
Huyện Hướng Hoá 78
Đakrông 6
Vĩnh Linh 24
Gio Linh 11
Thành phố Đông Hà 134
Cam Lộ 7
Thị xã Quảng Trị
An Đôn 0
Hải Lệ 0
Triệu Phong 21
Hải Lăng 25