Tỉnh Quảng Trị

Tỉnh Quảng Trị
Cồn Cỏ 0
Hướng Hóa 19
Đakrông 11
Vĩnh Linh 28
Gio Linh 10
Thành phố Đông Hà 130
Cam Lộ 15
Thị xã Quảng Trị 33
Triệu Phong 25
Hải Lăng 19