Tỉnh Quảng Trị

Tỉnh Quảng Trị
Cồn Cỏ 2
Huyện Hướng Hoá 80
Đakrông 8
Vĩnh Linh 24
Gio Linh 13
Thành phố Đông Hà 134
Cam Lộ 9
Thị xã Quảng Trị 43
Triệu Phong 21
Hải Lăng 25