Sông Diêm Hộ

Sông Diêm Hộ in Thái Thụy.

Sông Diêm Hộ

waterway
River