Cù lao Tam Hiệp

Cù lao Tam Hiệp in Huyện Gò Công Tây.

Cù lao Tam Hiệp

waterway
river