Sông Trà Kúc

Sông Trà Kúc in Xã Trà Leng.

Sông Trà Kúc

waterway
River