Төв

Төв

Төв
Зуунмод 68
Заамар 25
Угтаал 3
Цээл 4
Сүмбэр 9
Сэргэлэн 26
Өндөрширээт 18
Мөнгөнморьт 10
Лүн 10
Жаргалант 12
Эрдэнэсант 17
Эрдэнэ 30
Дэлгэрхаан 9
Бүрэн 12
Борнуур 22
Баянцогт 13
Баянцагаан 19
Баянхангай 11
Баянжаргалан 5
Баяндэлгэр 12
Баянчандмань 12
Баян-Өнжүүл 17
Баян 16
Батсүмбэр 49
Архуст 5
Аргалант 12
Алтанбулаг 15