Төв

Төв

Төв
Зуунмод 60
Заамар 28
Угтаалцайдам 3
Цээл 4
Сүмбэр 9
Сэргэлэн 44
Өндөрширээт 18
Мөнгөнморьт 10
Лүн 10
Жаргалант 12
Эрдэнэсант 17
Эрдэнэ 35
Дэлгэрхаан 9
Бүрэн 12
Борнуур 23
Баянцогт 16
Баянцагаан 19
Баянхангай 11
Баянжаргалан 5
Баяндэлгэр 13
Баянчандмань 13
Баян-Өнжүүл 17
Баян 17
Батсүмбэр 50
Архуст 5
Аргалант 14
Алтанбулаг 15