Өмнөговь

Өмнөговь

Өмнөговь
Даланзадгад 72
Хан хонгор 14
Номгон 7
Хүрмэн 9
Баяндалай 12
Ноён 4
Сэврэй 9
Гурван тэс 18
Булган 18
Мандал-Овоо 9
Цогт-Овоо 8
Цогтцэций 24
Баян-Овоо 5
Ханбогд 35
Манлай 4