سرک دوصد، از دوصد الی دوراهی دوصد

سرک دوصد، از دوصد الی دوراهی دوصد is a street with a maximum speed of 20 with two lanes in خواجه غار.

سرک دوصد، از دوصد الی دوراهی دوصد

Lanes
2
type of road
District road
Maximum speed
20